Impulsem Vilanova

De forma paral·lela a la constitució del nostre partit, Impulsem Vilanova, és la nostra intenció basar el nostre funcionament en unes creences i valors de respecte, tolerància, democràcia i transparència que fan que sigui indispensable la formulació de les nostres regles de Bones Pràctiques perquè siguin conegudes i seguides per totes les persones que formen part de la nostra organització i els/les nostres simpatitzants.

D’altra banda, els partits polítics han d’adoptar normes internes de prevenció de conductes il·legals i contràries a l’Ordenament Jurídic i han de vetllar en tot moment per erradicar del seu sinus qualsevol forma de corrupció. La base principal per evitar corrupcions i accions contràries a la llei o a la moral és l’elaboració d’un codi de conducta que transmeti qui som i quins són els nostres valors, de forma que tota l’organització, des dels òrgans de direcció fins a l’afiliat o simpatitzant, coneguin la nostra política i s’alineïn amb els nostres valors i creences.

Per tant, el present Codi Ètic esdevé el pilar fonamental d’actuació del nostre partit i de les persones que en formem part i és la base de tota la normativa interna de funcionament d’aquest, de forma que incardini la resta de normes i permeti prevenir i identificar qualsevol signe de corrupció o mala praxis i adeqüi la nostra actuació a l’Ordenament Jurídic en tot moment, revisant i millorant els controls de prevenció i correcció.

Àmbit d’aplicació

El present Codi Ètic és d’aplicació a les activitats del nostre partit i és d’obligat compliment per tots/es els/les treballadors/es, afiliats/es i càrrecs directius i orgànics. Resten expressament excloses les actuacions en funció dels càrrecs públics dels/les membres del partit, ja que aquestes són objecte de control exprés per part de les Institucions Públiques corresponents, continuant així el mandat constitucional envers els partits polítics.

Compliment

El present Codi és d’obligat coneixement i compliment per les persones anteriorment descrites, que s’obliguen amb la seva afiliació o vinculació laboral, a complir-ho i alinear-se amb els nostres valors. És responsabilitat dels òrgans de govern del partit establir els mecanismes necessaris per respectar i fer respectar aquesta norma i la resta de normes concordants, així com la normativa legal vigent en la matèria, i de donar-les a conèixer i formar a totes les persones obligades en aquest sentit.

L’organització establirà un Canal de Denúncies obligatori per rebre, de forma confidencial o anònima, queixes o denúncies sobre el compliment normatiu i de conducta i establirà el protocol de seguiment de la queixa i el seu destí. D’igual manera, l’organització establirà el model de compliment i les persones encarregades de fer-ho complir i supervisar-ho, amb formació adequada, i recursos econòmics i personals suficients per dur a terme la seva funció.

De la mateixa manera, l’organització establirà un sistema disciplinari i de sancions d’acord amb el model de compliment, que haurà de ser conegut i observat per totes les persones que en formen part d’aquesta.

Qualsevol interpretació d’aquesta norma i concordants correspondrà al Comitè Executiu o a l’òrgan creat ad-hoc per verificar els compliments.

Aprovació, vigència i revisió

El present Codi Ètic entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pels òrgans de govern del partit i serà objecte de revisió i millora en cas que l’Ordenament Jurídic o les circumstàncies variïn i les facin aconsellables o necessàries. Tanmateix, serà objecte de revisió i, si és procedent, de proposta de millora, per l’òrgan creat ad-hoc per verificar els compliments, de forma anual. La seva publicació i aprovació, així com la publicació i aprovació de les seves modificacions o substitucions, seran dutes a terme pel Comitè Executiu.

Principis Ètics

1.- Els/les membres del partit observaran, en tot moment, el màxim rigor i exigència en el desenvolupament de les seves funcions, alineant-se amb les conviccions, creences i valors de l’organització i del present Codi Ètic, abstenint-se, en particular, de qualsevol actuació que pugui danyar la imatge o l’honorabilitat de l’organització.

2.- En tot moment, l’organització i els seus/les seves membres actuaran amb plena transparència i professionalitat, amb tolerància zero respecte a qualsevol forma de corrupció, finançament il·legal, o blanqueig de capitals, en benefici propi o del partit; i col·laboraran amb les autoritats administratives i judicials encarregades de la seva persecució i erradicació.

3.- Els/les membres del partit, actuaran amb responsabilitat i gestió eficient dels recursos propis de l’organització i evitaran qualsevol forma de malversació o d’enriquiment propi o del partit fora dels canals legals i autoritzats. Resta prohibida tota activitat privada dels membres que pugui suposar conflicte d’interès amb els objectius del partit, en defecte d’autorització prèvia i col·legiada.

4.- L’organització refusa com a tal, qualsevol forma de finançament il·legal fora de la reconeguda per la llei i vetllarà per adoptar les resolucions relatives a la seva gestió econòmica de forma col·legiada i supervisada pels òrgans superiors als encarregats d’aquesta funció. En particular els/les membres del partit mostraran una especial atenció al compliment de l’assignació de despeses i ingressos amb motiu d’eleccions i donacions, respectant la llei aplicable i col·laborant amb l’òrgan intern o extern encarregat de fiscalitzar els comptes i fer-ne auditories.

5.- Els/les membres del partit actuaran sempre amb respecte de la dignitat de les persones, i sota els principis de no discriminació, tolerància i igualtat entre aquestes. S’abstindran de promoure o realitzar conductes discriminatòries o atemptatòries a la dignitat, conductes d’odi o violentes, i en general conductes contràries a la llei; i col·laboraran amb els òrgans corresponents en la seva erradicació.

6.- Resta prohibida qualsevol actuació que suposi tracte de favor pel fet de ser membre del partit així com la recepció de regals d’atenció o liberalitats fora dels usos socials i cortesia acceptats per la Societat. En particular resta expressa i taxativament prohibit dur a terme o oferir qualsevol mena de regal o privilegi a funcionaris públics o tercers relacionats amb aquest a canvi, explícitament o implícitament, d’accions dins del seu àmbit laboral que suposin un benefici propi o pel partit. Igualment, resta prohibit qualsevol forma d’actuació que suposi tràfic d’influències.

7.- El patrimoni propi del partit resta adscrit als objectius polítics propis d’aquest i serà objecte d’especial cura per tots els/les membres de l’organització. Igualment, resta prohibit alienar o desviar de qualsevol forma, actius propis del partit per la consecució de finalitats personals o per eludir les responsabilitats de l’organització. Tots els actes de disposició patrimonial s’ajustaran als principis de decisió col·legiada i democràtica i de supervisió jeràrquica.

8.- Els membres del partit portaran a terme llurs funcions amb un exquisit respecte pel compliment normatiu així com per l’Ordenament Jurídic vigent i col·laboraran plenament amb els òrgans de control intern del partit i les Autoritats competents en la matèria en la prevenció i erradicació de conductes contràries a la llei i la normativa adoptada per l’organització.

9.- Es respectaran i compliran les disposicions legals o d’altre tipus referents a la ciberseguretat i la Seguretat de la Informació, així com el deure de secret professional i confidencialitat i de protecció de dades de caràcter personal quan llur responsabilitat recaigui o s’encarregui en el partit i llurs membres. L’òrgan corresponent de compliment vetllarà per l’estricte compliment normatiu en aquest sentit i elaborarà les disposicions pertinents per tenir-ne cura abans, durant i una vegada acabat el tractament de dades que sigui responsabilitat directa o per encàrrec del partit i els seus membres.

10.- El partit es compromet a complir la llei i a establir sistemes de gestió de compliment normatiu eficaços que permetin la plena transparència en totes les seves activitats. A més de desenvolupar un veritable sistema de compliment, es compromet a implementar, mantenir i millorar el sistema conforme la llei, essent aquest un requisit imposat des dels òrgans de govern de l’organització per compliment de totes les persones que conformen l’organització i els tercers que es relacionin amb ella, mostrant així una clara vocació i alineació amb el present Codi Ètic i amb la llei, les normes i els estàndards internacionals i nacionals relacionats.

Revisions

Per aquesta mateixa raó el present Codi Ètic i les normes i polítiques relacionades o que el desenvolupen seran objecte de contínua revisió i adaptació de forma periòdica o sempre que les circumstàncies ho aconsellin. Els òrgans de govern vetllaran per definir i implementar l’òrgan encarregat de la funció de compliment i auditoria.

Vigència

Aquest Codi Ètic és plenament vigent i eficaç des de data 18 de setembre del 2022 arran la seva aprovació i publicació pels òrgans de govern d’Impulsem Vilanova i perquè així consti, com a representants de l’organització i de l’òrgan de govern, ho signem.

Vilanova del Vallès, a 18 de setembre del 2022.

IMPULSEM VILANOVA 
Ajuda’ns a impulsar el nostre municipi!!!

Afilia’t i ajuda’ns a fer realitat
el projecte de tots els
vilanovins i vilanovines
que apostem per
un municipi millor

40€ anual per persona
(pagament amb domiciliació bancària)
*Amb desgravació fiscal IRPF