Disposicions generals

Article 1.- Denominació, sigles i símbol

A l’empara de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix el partit polític anomenat IMPULSEM VILANOVA, les sigles del qual són IVDV.

El símbol del partit consisteix en un logotip amb text (impulsem Vilanova) + símbol figuratiu amb conceptualització d’una campana + inicial V+ check transformat en fletxa ascendent. S’utilitza per a la tipografia Montserrat i el color morat fosc (pantone 2695C) i rosa (pantone 212C). La seva imatge és la següent:

TÍTOL I

Article 2.- Àmbit

El partit polític anomenat IMPULSEM VILANOVA té un àmbit d’actuació municipal, a la localitat de Vilanova del Vallès. Sense perjudici de poder presentar-se a totes les eleccions en què la circumscripció electoral inclogui l’àmbit d’actuació del partit.

Article 3.- Fins

IMPULSEM VILANOVA té per finalitat contribuir democràticament a la formació de la voluntat política de la ciutadania, així com promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i el suport de candidatures en les eleccions corresponents.

Aquest partit polític s’ha constituït amb les finalitats específiques següents:

   • Assolir la victòria electoral del municipi de Vilanova del Vallès
   • Crear un grup de treball de ciutadans/ciutadanes per analitzar i millorar les polítiques del municipi
   • Definir el model de municipi
   • Aconseguir la transversalitat i l’estabilitat política del municipi, que en permeti la reactivació econòmica i el progrés social
   • Establir una nova complicitat amb la ciutadania, apostant per la transparència, la participació i la proximitat

Article 4.- Domicili i pàgina web.

La seu d´IMPULSEM VILANOVA s´estableix al carrer Pallars 3, de Vilanova del Vallès (08410).

La pàgina web del Partit és www.impulsemvilanova.cat i l’adreça de correu electrònic és info@impulsemvilanova.cat

Tant el domicili social com la pàgina web i l’adreça de correu electrònic podran ser modificats per acord de la Direcció Executiva sense necessitat de modificació dels presents Estatuts, i aquestes modificacions es comunicaran al Registre de Partits Polítics.

TÍTOL II

Afiliats

CAPÍTOL I

Drets i deures

Article 5. De les persones afiliades

Podran ser persones afiliades d’IMPULSEM VILANOVA les persones físiques, majors d’edat, i que no tinguin limitada ni restringida la capacitat d’obrar.

Article 6. Procediment d’afiliació

 1. La qualitat de persona afiliada del partit s’adquireix a sol·licitud de la persona interessada per acord de la direcció executiva
 2. La sol·licitud de l’afiliació es realitzarà d’acord amb el model aprovat i adreçat a la Direcció Executiva on es faran constar les dades personals, el DNI, el domicili, la població i l’adreça de correu electrònic. La Direcció Executiva resoldrà sobre la procedència o no de l’admissió, i ho haurà de comunicar al sol·licitant dins d’un termini d’1 mes des del moment de l’acord, havent de ser motivat i disposant aquella d’un termini de quinze dies per interposar recurs davant la Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència i el Compliment del Codi Ètic que resoldrà definitivament a la seva propera reunió.
 3. El Partit deixarà constància de l’afiliació dels seus membres al corresponent fitxer o Llibre de Registre d’Afiliats que es regirà pel que disposa laLlei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,i en què constaran les dades d’altes i baixes definitives.
 4. La persona afiliada tindrà a la vostra disposició un exemplar dels estatuts del partit i dels seus reglaments.

Article 7. Pèrdua de la condició d’afiliació

Qualsevol persona afiliada del partit podrà donar-se de baixa en el mateix lliurement mitjançant l’oportuna comunicació per escrit al mail info@impulsemvilanova.cat. Aquesta baixa es procedirà a anotar-se al Llibre del Registre d’Afiliats i tindrà efectes des del mateix moment de la seva comunicació.

La condició de persona associada es perd pels motius següents:

 1. Per baixa voluntària. Qualsevol persona associada del partit pot donar-se de baixa mitjançant la comunicació oportuna per escrit dirigida a la seu nacional o a través del correu electrònic info@impulsemvilanova.cat
 2. Per expulsió per les causes i com a resultat dun expedient disciplinari tramitat d’acord amb els presents Estatuts.
 3. Per impagament de la quota que s’estableixin, amb requeriment previ.
 4. Per defunció.

Article 8.- Drets de les persones afiliades

Són drets de les persones afiliades els següents:

  1. A participar a les activitats del partit i als òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com assistir a l’Assemblea general, d’acord amb els estatuts.
  2. A ser electors i elegibles per als càrrecs d’aquest.
  3. A ser informades sobre la composició dels òrgans directius i d’administració o sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica.
  4. A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris a la Llei o als estatuts.
  5. A acudir a l’òrgan encarregat de la defensa dels drets de l’afiliat.
  6. Accedir al màxim d’informació relacionada amb el partit i els seus òrgans
  7. Avaluar l’acció política del partit i rebre informació, atenció i col·laboració amb els diferents càrrecs interns del partit
  8. Participar en l’elaboració dels programes electorals
  9. Tenir accés als estatuts i al codi ètic i de transparència i tota la seva normativa derivada
  10. A la confidencialitat de les vostres dades personals d’acord amb la normativa vigent
  11. A participar en les consultar preceptives i vinculants que es convoquin al sí del partit
  12. Rebre per part dels representants institucionals i dels càrrecs del partit de tots els nivells, la seva rendició de comptes.

Article 9.- Deures de les persones afiliades

Les persones afiliades compliran les obligacions següents:

 1. Compartir les finalitats del partit i col·laborar-ne per a la consecució.
 2. Respectar el que disposen els estatuts i el codi ètic i de transparència, així com els acords vàlidament adoptat pels òrgans del partit, i respectar allò que disposin les lleis.
 3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit.
 4. Abonar les quotes i altres aportacions que, d’acord amb els estatuts, puguin correspondre a cadascun.
 5. Desar discreció de les matèries reservades
 6. Mantenir una conducta ètica i responsable en l’exercici dels càrrecs interns i/o institucionals que tinguin
 7. Participar activament en els processos electorals que es convoquin.
 8. Desar discreció de les matèries reservades

CAPÍTOL II

Règim disciplinari

Article 10. Procediment sancionador

La persona afiliada que incomplís amb els seus deures amb el partit o que amb la seva conducta pública o privada menyscabi o atempti contra els principis del partit, serà objecte del corresponent expedient disciplinari, del qual se li donarà audiència, d’acord amb el procediment següent:

 1. La Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència i el Compliment del Codi Ètic iniciarà un expedient sancionar indicant amb claredat els fets que motivin el seu inici. La comissió ha de nomenar una persona instructora que ho ha de tramitar sota els principis de confidencialitat i contradicció i té per funció fixar els termes exactes dels fets, proposar proves i formular si escau, la proposta de resolució.
 2. L’expedient sancionador s’ha de tramitar amb coneixement i audiència de la persona inculpada a qui se li ha de notificar la designació d’un instructor/ai els càrrecs que se li formulen, perquè pugui presentar si ho estima oportú, dins el termini de deu dies des de la notificació, el corresponent escrit d’oposició i proposar noves proves.
 3. Un cop transcorregut aquest termini, es disposa del termini de cinc dies per a la pràctica de la prova proposada.
 4. Finalitzat el termini de prova la persona instructora ha de formular la proposta de resolució que correspongui o d’arxiu de l’expedient sancionador en un termini màxim de cinc dies.
 5. La comissió, a la vista del contingut de l’expedient sancionador ha de dictar resolució. La persona instructora s’abstindrà d’intervenir en la deliberació i la votació de la resolució, però podrà intervenir a petició de la comissió per clarificar els punts que es considerin necessaris
 6. La comissió disposa d’un termini de dos mesos des de l’inici de l’expedient sancionar per dictar resolució
 7. Contra la resolució de la comissió les parts poden interposar recurs dins dels cinc dies següents davant de la Direcció Executiva. Es traslladarà a les altres parts perquè l’impugnin o s’adhereixin en el termini de cinc dies.

Article 11. Infraccions.

Les infraccions seran qualificades de molt greus, greus i lleus.

Seran tipificades com a infraccions molt greus els supòsits següents:

 1. L’incompliment dels deures i de les obligacions que imposen els Estatuts, els reglaments, el Codi Ètic i les resolucions i els acords dels òrgans del partit quan l’incompliment causi un greu perjudici al partit.
 2. La negociació pública i explícita dels objectius, principis i finalitats del partit, especificades en aquests Estatuts.
 3. El suport explícit i/o públic a una llista electoral per a qualsevol opció o candidatura que pugui presentar el partit, individualment, a coalició o federació.
 4. Les manifestacions o declaracions públiques que causin un greu perjudici al partit, als càrrecs interns i institucionals ia les persones associades.
 5. Donar publicitat o fer manifestacions públiques sobre matèries reservades.
 6. Ser condemnat amb sentència ferma per algun delicte relacionat amb la corrupció
 7. La reincidència en conductes que siguin constitutives de faltes greus.

Seran tipificades com a infraccions greus els supòsits següents:

 1. L’incompliment de les resolucions i els acords de l’Assemblea, de l’Executiva Local i els altres òrgans del partit.
 2. L’adhesió o suport a forces contràries i a les manifestacions públiques o actes contra el partit i els seus membres i/o candidats/es.
 3. Les conductes descrites a l’apartat anterior quan no concorri la circumstància de greu perjudici al partit.
 4. Faltar greument, al respecte dels companys i companyes del partit.
 5. L’incompliment del deure convocatòria dels òrgans del partit en els termes que s’hagin previst.
 6. Utilitzar la representativitat dels òrgans interns o institucionals per als quals és elegit, en nom o benefici propi.

Seran tipificades com a infraccions lleus els supòsits següents:

 1. Faltar al respecte degut als companys i companyes del partit.
 2. La pertorbació de l’ordre en les reunions dels òrgans del partit, amb incompliment dels acords que adopti la persona o col·lectiu que la presideix.

Article 12.- Sancions

Els actes o conductes constitutives d’infracció seran sancionats d’acord amb els criteris següents:

Per a les faltes molt greus:

 1. Suspensió temporal del càrrec d’elecció intern que ostenti per un període d’un a quatre anys.
 2. Cessament del càrrec d’elecció intern que ostenti.
 3. Suspensió temporal, parcial o total, dels drets com a persona associada.
 4. Censura pública i mudament de dimissió del càrrec institucional per al qual hagi estat elegit candidat o candidata del partit.
 5. Expulsió del partit. L’expulsió del partit comporta la inhabilitació per poder presentar-se com a candidat o candidata a qualsevol càrrec institucional durant un cicle electoral.

Per a les faltes greus:

 1. Suspensió temporal del càrrec d’elecció intern que ostenti per a un període de tres a dotze mesos.
 2. Cessament del càrrec d’elecció intern que ostenti.
 3. Suspensió temporal, parcial o total, dels drets com a persona associada.
 4. Expulsió del partit. L’expulsió del partit comporta la inhabilitació per poder presentar-se com a candidat o candidata a qualsevol càrrec institucional durant un cicle electoral.

Per a les faltes lleus:

 1. Advertiment o amonestació, verbal o per escrit.
 2. Expulsió de la reunió de l’òrgan del partit en què s’hagi produït la manca.

S’establirà la suspensió cautelar automàtica de l’afiliació de les persones afiliades sotmeses a un procés penal respecte de les quals s’hagi dictat interlocutòria d’obertura de judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció, així com la sanció d’expulsió del partit d’aquelles que hagin estat condemnades per algun d’aquests delictes.

CAPÍTOL III

Règim d’impugnació d’acords

Article 13. Procediment per a la impugnació d’acords

1. Les persones afiliades poden impugnar els acords dels òrgans del partit davant la Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència i el Compliment del Codi Ètic, en el termini de deu dies des de la seva adopció. L’acord esdevé ferma si en aquest termini no es presenta cap impugnació.

2. La resolució s’ha de dictar després d’un procés contradictori en què les parts poden fer al·legacions en el termini de deu dies cadascun i successivament. La proposta i la pràctica de proves s’ha de fer en el termini comú de deu dies. Un cop conclòs el període de prova, les dues parts podran exposar les seves conclusions i finalment la Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència i el Compliment del Codi Ètic haurà de dictar la resolució corresponent, la qual serà de compliment obligat per a les parts.

CAPÍTOL IV

Control democràtic dels dirigents del partit

Article 14.- Rendició de comptes.

La rendició de comptes de la gestió dels membres de la Direcció Executiva, així com dels altres càrrecs orgànics i els representants institucionals del partit, serà sotmesa a control per part dels afiliats del partit. Els membres de la Direcció Executiva, així com els altres càrrecs orgànics i càrrecs institucionals del partit han d’exposar els resultats de la gestió i de la gestió del departament que dirigeixen davant l’Assemblea General Ordinària almenys una vegada a l’any.

Durant l’exposició d’aquesta gestió davant l’Assemblea General, o en qualsevol moment de l’any, els afiliats podran fer preguntes a fi de verificar que la seva gestió, i la del departament que dirigeixen, s’està fent d’acord amb els fins i els principis del partit, tenint l’obligació el càrrec del partit a respondre davant de la mateixa Assemblea General o en el termini màxim de 15 dies, si les preguntes es realitzen en qualsevol altre moment de l’any per part de qualsevol afiliat.

En tot cas, els membres de la Direcció Executiva, així com dels altres càrrecs orgànics i els representants institucionals del partit hauran d’obtenir el 50% dels vots favorables a la rendició de comptes davant l’Assemblea General per continuar en el càrrec.

Article 15.- Codi Ètic i de Transparència.

El Codi Ètic és l’instrument que regula les normes d’actuació per al comportament íntegre, públic i intern, de totes les persones afiliades i vinculades al partit.

El Codi Ètic s’adreça i és de compliment obligat per a qualsevol afiliat o persona que representi el partit com a càrrec orgànic, electe o institucional, així com el personal laboral i contractat del partit.

El Codi Ètic i de Transparència l’aprova l’Assemblea General a proposta de la Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència i el Compliment del Codi Ètic.

TÍTOL III

Estructura i organització: òrgans de representació, govern i administració

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 16.- Principis generals i de funcionament

 1. L’organització, les regles de funcionament i l’activitat del Partit es basen en principis democràtics, d’acord amb allò que disposa la legislació en vigor.
 1. IMPULSEM VILANOVA s’estructura i organitza sobre els principis de l’ètica i la responsabilitat individual i col·lectiva, de la democràcia interna, de la participació, del foment de la igualtat d’oportunitats i de la disciplina en les decisions del partit.
 1. IMPULSEM VILANOVA neix com un autèntic partit digital, on les eines digitals de participació, comunicació i participació han de formar part del seu eix vertebrador. Per això, cal desenvolupar una aplicació corporativa amb la voluntat que es converteixi el principal instrument de participació, comunicació i serveis digitals.
 1. IMPULSEM VILANOVA ha de garantir i promoure la igualtat de gènere als diferents àmbits del partit. Els òrgans col·legiats del partit i les llistes electorals han de garantir sempre la paritat entre dones i homes en una correlació entre gèneres, de com a mínim el quaranta per cent i com a màxim del seixanta per cent.
 1. Tots els càrrecs unipersonals del partit s’escullen a eleccions obertes, devent obtenir el 50% dels vots favorables. En cas de no obtenir aquesta majoria, s’ha de convocar una segona volta entre les dues persones candidates més votades. Per poder participar en els procediments d’eleccions obertes, les persones afiliades han de tenir una antiguitat mínima de sis mesos i estar al corrent de pagament de les quotes
 1. S’ha d’aixecar acta de les reunions de tots els òrgans col·legiats del partit, i se n’ha de garantir l’accessibilitat a través dels mitjans més adequats en cada cas. Com a regla general, els acords es prenen per majoria simple, llevat dels casos en què, estatuàriament, s’estableixin quòrums o majories especials.

Article 17.- De les eleccions obertes a les eleccions municipals

A les eleccions municipals el/la candidat/aa encapçalar la llista, s’ha d’escollir per eleccions obertes. Un cop escollida, el cap de llista ha de fer una proposta de llista (tancada i bloquejada) que s’ha de votar en bloc i obtenir, per ser aprovada, la majoria simple de l’assemblea corresponent.

Article 18.De la participació com a candidat de les persones independents

Les persones independents poden anar a les llistes com a candidats/es a les eleccions en càrrecs institucionals electes. Per poder ser escollit/da, les persones independents han de complir els mateixos tràmits que una persona associada.

CAPÍTOL II

Òrgans i càrrecs del partit

Article 19.Òrgans del partit.

Són òrgans del partit són els següents:

  • L’Assemblea General
  • La Direcció Executiva
  • La presidència

Article 20.- L’Assemblea General.

L’Assemblea és l’òrgan que ostenta la màxima representació de la voluntat d’IMPULSEM VILANOVA i, per tant, n’és el màxim òrgan de decisió, debat i participació. A l’Assemblea hi poden participar totes les persones afiliades al corrent de pagament, que s’hagin inscrit prèviament, i que tinguin una antiguitat de 6 mesos com a persones associades.

A l’Assemblea li corresponen les funcions següents:

 1. Decidir el posicionament ideològic i refiar l’estratègia política del partit.
 2. Aprovar linforme de gestió de la Direcció Executiva.
 3. Aprovar la rendició de comptes de la Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència i el Compliment del Codi Ètic.
 4. Aprovar la rendició de comptes de la Comissió Econòmica.
 5. Triar les persones que han d’ocupar els càrrecs següents: la Presidència, integrada per un/a President/a, la Direcció Executiva, el/la Defensor/a de les Persones Afiliades, els membres de la Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència i el Compliment del Codi Ètic i els membres de la Comissió Econòmica.
 6. Modificar i aprovar les modificacions estatutàries.
 7. Aprovar el Codi Ètic i de Transparència a proposta de la Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència i el Compliment del Codi Ètic.
 8. Acordar la dissolució del partit.

L´Assemblea s´ha de reunir de manera ordinària cada any. L’assemblea l’ha de convocar, amb una antelació mínima de trenta dies naturals, la Direcció Executiva. A la convocatòria s’hi ha d’adjuntar, l’ordre del dia, així com un reglament que n’ha de regular el règim de funcionament. L’Assemblea també podrà reunir, a proposta de la Direcció Executiva, amb caràcter extraordinari prèvia convocatòria amb una antelació mínima de 3 dies naturals.

Els acords de l’Assemblea es prenen per majoria simple. Es requereix el vot favorable, almenys, de la meitat més un dels vots que es tracti daprovar o rectificar la modificació dels Estatuts.

Mitjançant el reglament de funcionament de l’Assemblea, atenent les normes estatutàries, s’haurà de garantir la recepció, per part de les persones afiliades, de la documentació de l’Assemblea, que caldrà adjuntar amb la convocatòria.

Totes les resolucions i les conclusions aprovades per l’Assemblea són vinculants per a totes les persones afiliades, per a tots els òrgans, càrrecs interns i càrrecs institucionals del partit.

El reglament de funcionament de l’Assemblea ha de garantir que les persones afiliades de ple dret disposin d’un període de temps per formular suggeriments o sol·licitar incorporacions a l’ordre del dia, així com per a la presentació i la negociació d’esmenes als documents marc de l’Assemblea. Igualment, el reglament haurà de regular, de manera clara, les normes de debat i deliberació, tant en comissió com en plenari, garantint, en tot cas, els torns d’exposició, rèplica i contrarèplica, a tots els participants de l’assemblea.

En tot cas, el Reglament de lassemblea haurà de garantir que poden formular suggeriments o sol·licitar incorporacions a lordre del dia de lassemblea, el 25% de les persones afiliades al partit.

L’Assemblea General estarà presidida per una Mesa composta per un president/a, dos vicepresidents/es i dos vocals

Correspon a la Mesa de l´Assemblea la representació de l´Assemblea i la direcció dels debats dels punts de l´Ordre del dia.

A cada punt de l’Ordre del dia, la Mesa haurà de garantir la intervenció de tots els afiliats participants a l’Assemblea, per un temps màxim de 2 minuts, donant lloc a una contra replica pel mateix temps, per part de la persona o òrgan afectat u al·ludit.

Article 21.La Direcció Executiva

 1. Naturalesa i funcions

La Direcció Executiva és un òrgan de coordinació, debat i assessorament emanat de l’Assemblea i tens com a funcions les següents:

  • Coordinar i debatre l’estratègia de les línies polítiques del partit.
  • Assessorar la Presidència sobre qualsevol tema o qüestió que aquesta sol·liciti.
 1. Composició
  • La Direcció Executiva la formen un màxim de 25 persones, entre les quals hi ha:
   • La Presidència. El/la President/a
   • La Direcció Executiva.
 1. Convocatòria

La Presidència de la Direcció Executiva s’ha de convocar de manera ordinària, com a mínim, una vegada al trimestre i amb caràcter extraordinari a iniciativa d’una quarta part dels membres.

La convocatòria ordinària s’ha de fer amb una antelació mínima de set dies naturals a la seva celebració i s’haurà de realitzar preferentment per correu electrònic. A la convocatòria cal adjuntar l’ordre del dia que proposi la Presidència i la documentació necessària, amb l’extracte dels acords de la sessió anterior. S’ha d’afegir a l’ordre del dia el punt o punts, la inclusió dels quals sigui sol·licitada, almenys, per una quarta part dels membres amb anterioritat a l’enviament de la convocatòria.

 1. Debat i deliberació

Els debats de la Direcció Executiva són ordenats per la Presidència. Després de la presentació de cada punt que figuri en l’ordre del dia, s’ha de donar la paraula als membres de la Direcció Executiva que ho sol·licitin, podent habilitar un torn de rèplica. Els acords de la Direcció Executiva s’han d’adoptar per majoria simple dels vots.

Article 22.La presidència

 1. Naturalesa i funcions

La Presidència està formada per un president/a que és escollit per l’Assemblea mitjançant un procediment d’eleccions obertes amb llista tancada i bloquejada.

La Presidència ostenta tasques de màxima representació política i institucional i de coordinació del partit sense tenir cap tasca executiva.

Article 23.- La Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència i el Compliment Ètic

 1. Naturalesa i funcions

La Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència i el Compliment és l’òrgan encarregat de vetllar per la qualitat democràtica del partit i per al desenvolupament correcte dels processos electorals interns. Aquesta comissió està formada per tres membres, escollits mitjançant un procediment d’eleccions obertes, entre les persones associades. Es permet la presentació de llistes obertes, així com també la presentació de candidatures individuals.

La Presidència de la Comissió té el membre que ha obtingut més vots el procés d’elecció.

 1. Les funcions de la Comissió són les següents:
 • Elaborar una proposta de codi ètic i de transparència.
 • Tramitar els expedients disciplinaris, dacord amb el procediment establert en el Títol II dels presents Estatuts.
 • Tramitar i resoldre la impugnació contra els acords dels òrgans del partit.
 • Avaluar amb caràcter periòdic l’aplicació dels Estatuts, i de la reglamentació del partit que se’n deriva, i del Codi ètic i de Transparència.
 • Proposar millores als Estatuts ia la reglamentació del partit que se’n deriva i, del Codi ètic i de Transparència.
 • Assessorar els diferents nivells de l’organització en l’àmbit de les seves funcions.
 • Vetllar pel correcte desenvolupament dels processos electorals interns.
 • Organitzar formació per a totes les persones afiliades en matèria de transparència i compliment.
 • Elaborar una proposta de regulació perquè en els processos d’eleccions obertes es respecti i es garanteixi, en tots els nivells, la representativitat territorial.

La Comissió ha de retreure comptes de la seva gestió davant de l’Assemblea General ordinària i sempre que la Direcció Executiva ho sol·liciti.

Article 24.Representació legal del partit.

Ostentarà la representació legal del partit la Direcció Executiva. La Direcció Executiva pot atorgar els apoderaments generals o especials que cregui convenient per al bon funcionament de l’administració del partit, així com nomenar la representació oportuna en processos electorals.

 1. Règim de contractació

IMPULSEM VILANOVA ha d’elaborar unes instruccions de contractació que cal aplicar als contractes destinats a obres i serveis ia adquirir béns en nom del partit. Les instruccions de contractació s’han d’inspirar en els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació sense perjudici del respecte a l’autonomia de la voluntat i de la confidencialitat quan sigui procedent. Aquestes instruccions s’han de publicar a la web del partit.

 1. Règim de documentació

Les dades de les persones vinculades, persones afiliades i simpatitzants, formen part al partit d’un fitxer informatitzat sota la responsabilitat del responsable de Finances del partit.

Les actes de les reunions de l’Assemblea i de la Direcció Executiva resten sota la custòdia de la Direcció Executiva.

TÍTOL IV

Règim economico patrimonial; documental i de comptabilitat

CAPÍTOL I

Article 25.- Determinació del responsable economicofinancer del Partit.

La persona responsable de finances serà nomenada per acord de la direcció executiva.

Les seves funcions seran les següents:

 1. L’elaboració dels comptes anuals i la presentació davant del Tribunal de Comptes.
 2. La supervisió dels responsables de la gestió economicofinancera de nivell autonòmic i provincial, si existissin.
 3. Les funcions en matèria d’ordenació de pagaments i autorització de despeses que si escau assenyalin els estatuts.
 4. Qualsevol altra funció que li atribueixin els estatuts o el màxim òrgan de direcció.

La direcció i la gestió de l’operativa economicofinancera del partit serà responsabilitat de la persona Responsable de Finances, la qual, anualment, presentarà per a l’aprovació a l’Executiva, els resultats de l’exercici anterior, així com també els pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris , si pertany. La persona responsable de Finances ha de concórrer la condició d’honorabilitat i ha de respondre de la regularitat comptable de l’activitat reflectida en els comptes anuals del partit. No podran ser responsables de la gestió economicofinancera del partit els funcionaris en actiu al Servei de l’administració Pública i les altres persones afectades per a una incompatibilitat legal.

Per delegació expressa de la Direcció Executiva, el responsable de Finances ostentarà la representació judicial i extrajudicial a tota classe d’actes i contractes inherents a la gestió econòmica del partit.

El responsable de Finances elaborarà un sistema de control intern per garantir l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic.

CAPÍTOL II

Règim econòmic patrimonial

Article 26.Patrimoni fundacional.

IMPULSEM VILANOVA té plena capacitat jurídica i d’obrar. IMPULSEM VILANOVA no disposa de patrimoni fundacional.

Article 27.- Recursos econòmics.

Els recursos econòmics del partit estaran constituïts per:

Procedents del finançament privat

 1. Les quotes i aportacions dels seus afiliats, adherits i simpatitzants.
 1. Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seves activitats promocionals, i els que es puguin obtenir dels serveis que puguin prestar en relació amb els seus fins específics.
 2. Les donacions en diners o en espècie, que percebin en els termes i condicions previstos a la Llei 8/2007.
 3. Els fons procedents dels préstecs o crèdits que concertin.
 1. Les herències o llegats que reben.

Procedents del finançament públic.

Les subvencions públiques que per a despeses electorals i despeses de funcionament ordinari s’estableixin en els termes previstos a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de finançament dels partits polítics i altres lleis de Comunitats autònomes, grups parlamentaris de les Cambres de les Corts Generals i Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes, Juntes Generals dels Territoris Històrics i dels grups de representants als òrgans de les Administracions Locals, que li puguin correspondre.

CAPÍTOL III

Règim d’administració i comptabilitat

Article 28.Procediment d’aprovació de comptes anuals.

L’administració, fiscalització i control del règim econòmic i patrimonial es realitzarà d’acord amb les normes següents:

 • L’exercici econòmic és anual i es tanca el 31 de desembre de cada any.
 • El responsable de Finances ha d’elaborar anualment el pressupost, la liquidació de l’exercici i els comptes anuals i els ha d’elevar a la direcció executiva ia la comissió econòmica.
 • L’Executiva ha d’aprovar el pressupost anual abans del 31 de desembre de l’any anterior a l’exercici pressupostari ia la liquidació de l’exercici anterior i els comptes anuals abans del 30 de juny.
 • Un cop els Comptes Anuals hagin estat aprovats per l’Executiva, el responsable de Finances els ha de remetre dins del termini legalment establert, al Tribunal de Comptes.
 • Eventualment, i si la situació així ho requereix, cal sol·licitar l’aprovació de l’Assemblea per a pressupostos de caràcter extraordinari.

Es publicarà a la pàgina web del partit polític la informació especificada a l’article 14 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament de partits polítics.

Article 29.Règim documental.

El partit portarà, a més del Llibre o fitxer d’Afiliats i el Llibre d’Actes, els Llibres de Comptabilitat, Tresoreria i d’Inventaris i Balanços que permetran en tot moment conèixer la seva situació financera i patrimonial i el compliment de les obligacions previstes a la legislació en vigor.

TÍTOL V

Dissolució del partit

Article. 30.-Dissolució del partit

El partit es dissoldrà o s’extingirà per acord de l’Assemblea General (o l’òrgan que es disposi) convocada a aquest efecte i adoptada per una majoria de 2/3 parts dels presents. La mateixa Assemblea ha d’optar les decisions oportunes per a la liquidació de béns o drets, així com tot allò que fa referència a qualsevol operació pendent. També ha de decidir la destinació que s’hagi de donar al romanent net dels resultats de la liquidació, i pot atribuir-lo a qualsevol entitat relacionada, directament o indirectament, amb les finalitats del partit i que no tingui ànim de lucre.

Les funcions de liquidació i execució dels acords adoptats seran de la competència de la Direcció Executiva, llevat del cas que la mateixa Assemblea General designi una Comissió Liquidadora.

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquests Estatuts entraran en vigor en el moment de la seva aprovació per part de l’Assemblea General. Data 18 de setembre del 2022.

IMPULSEM VILANOVA 
Ajuda’ns a impulsar el nostre municipi!!!

Afilia’t i ajuda’ns a fer realitat
el projecte de tots els
vilanovins i vilanovines
que apostem per
un municipi millor

40€ anual per persona
(pagament amb domiciliació bancària)
*Amb desgravació fiscal IRPF